על ההרחבה

 

מידע כללי

ההרחבה הקהילתית בקיבוץ בית ניר מתוכננת ל-138 מגרשי מגורים בגודל כ-500 מ"ר כל אחד.

ההרחבה מבוצעת בהתאם להחלטה 959 של מינהל מקרקעי ישראל.

בשלב א' של ההרחבה ישווקו סה"כ 84 מגרשים, 36 מהם מיועדים לבניה עצמית (שווקו ונמכרו כבר)

ו-48 מגרשים מיועדים לבניה מרוכזת (דגמים).

עבודות הפיתוח באתר מבוצעות בניהול ופיקוח של החברה הכלכלית של המועצה האזורית יואב.

התשלומים עבור עבודות הפיתוח מופקדים בחשבון נאמנות מיוחד המנוהל במועצה האזורית עבור הפרויקט.

הגרלת המגרשים לקבוצה המשתכנים הראשונה בוצעה בסוף אוקטובר 06'.

ממועד זה והלאה -  הקצאת המגרש מבוצעת במועד ההרשמה, בהתאם למצאי.

סטנדרט הפיתוח הינו כמקובל בהרחבות קהילתיות בקיבוצים אחרים באזור וכולל תשתית חשמל ותקשורת תת קרקעית, מדרכות עם אבנים משתלבות, תאורה דקורטיבית, גינון בשטחי ציבור וכיו'ב.

המשתכנים עוברים הליך קבלה הכולל אבחון במכון "כיוונים נוספים" וראיון ע"י ועדת קבלה בקיבוץ.

משתכנים שלא מאושרים ע"י ועדת הקבלה מקבלים חזרה את דמי ההרשמה.

בקיבוץ הוקמה אגודה קהילתית (מוניציפאלית) הכוללת את כלל התושבים בעלי בתים בישוב – חברי קיבוץ ותושבים קהילתיים. המשתכנים שיתקבלו יצטרפו כחברים באגודה הקהילתית.

המשתכנים מופנים למינהל מקרקעי ישראל לחתימה על חוזה חכירה לאחר חתימה על מערכת ההסכמים עם הקיבוץ והשלמת  ההתחייבויות הכספיות בגין רכישת המגרש. קיימת אפשרות לממן את מרבית התשלום בגין המגרש באמצעות מכתב התחייבות של בנק למשכנתאות.

 

 

מערכת הסכמים

לאחר חתימה על הסכם הבניה עם החברה הקבלנית, ומעבר בהצלחה של ועדת הקבלה, יחתמו המשתכנים על סט הסכמים עם הקיבוץ, לפי הפירוט הבא:

- הסכם בין המשתכנים לקיבוץ למתן המלצה להקצאת מגרש.

- הסכם עם הקיבוץ לעבודות פיתוח בשטחים ציבוריים. להסכם זה יצורף נספח פיתוח תשתיות   

בהתאם להסכם ההתקשרות בין הקיבוץ לחברה הכלכלית במועצה האזורית יואב לניהול ופיקוח  

עבודות הפיתוח.

- הסכם עם הקיבוץ לאספקת מים.

- הסכם שנחתם בין הקיבוץ לבין הוועד המקומי והאגודה המוניציפאלית. המשתכנים יאשרו בחתימתם   

  הסכם זה.

-   בקשה להתקבל לחברות באגודה המוניציפאלית. לבקשה יצורף העתק מתקנון האגודה המוניציפאלית.

 

 

תחזית תשלומים

מחיר מגרש מפותח עומד  על כ-400,000 ש"ח. סכום זה כולל את תשלום דמי החכירה המהוונים למינהל ואת הוצאות פיתוח המגרש. בנוסף יחול על המשתכנים תשלום לעורכי הדין, התחברות לחברת חשמל ותשלום מס רכישה. (5% מסכום דמי ההיוון בתוספת שווי עבודות הפיתוח שבוצעו למגרש עד עותו מועד).

 

      במועד מתן היתר בניה יפקידו המשתכנים ערבות בנקאית בסך 7,000 ₪ להבטחת תשלום נזקים לתשתית ציבורית בזמן הבניה. הערבות תוחזר בעת קבלת טופס 4.

 

 

סדר התשלומים

המשתכנים ישלמו לחשבון המיוחד במועצה האזורית את התשלומים עבור עבודות הפיתוח לפי הסדר הבא:

13,000 ₪ עם ההפניה לועדת הקבלה

50,000 ₪ במועד החתימה על ההסכמים

יתרת הסכום – עד ההפניה למינהל להקצאת המגרש וחתימה על הסכם פיתוח, אך לא יאוחר מ-60 יום מהחתימה על ההסכמים.

תשלום דמי ההיוון למינהל יבוצע לאחר הוצאת מפרט כספי במינהל. 

טקסט